Afval- en materialenbeheer

VLAREMA (vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en het Besluit dierlijke bijproducten en afgeleide producten, regelen, in uitvoering van het Materialendecreet, het beheer van materialen en afvalstoffen.

Het doel is het vaststellen van maatregelen voor het tot stand brengen van materiaalkringlopen waarbij:

  • de gezondheid van de mens en het milieu gevrijwaard worden tegen de schadelijke invloed van de productie en het beheer van afvalstoffen;
  • de uitputting van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen, de verspilling van materialen en energie in het algemeen en de schadelijke gevolgen voor mens en milieu, verbonden aan materiaalgebruik en -verbruik, worden tegengegaan.

Onze expertise:

  • afvalstof of grondstof?
  • grondstofverklaring;
  • afvalhiërarchie (prioriteitsvolgorde);
  • inzameling en verwerking van afvalstoffen;
  • registreren en rapporteren van afval- en materiaalgegevens;
  • heffingen;
  • biologische afvalstoffen en biomassa;
  • kwaliteitsopvolging (VLACO, COPRO, CE,…).