Milieueffectrapport

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt, moet soms ook een milieueffectrapport (MER), een MER-ontheffing of een MER-screening toevoegen. Vaak is sowieso een MER-screening nodig.

Een MER beschrijft de invloed van alle bedrijfsactiviteiten op milieu, mens en natuur. Het kan volgende disciplines bevatten: Lucht, Water, Geluid, Bodem, Mens, Fauna en Flora, Landschap,… Mogelijke maatregelen die de milieueffecten milderen of beperken tot een aanvaardbaar niveau, zijn een belangrijk aandachtspunt in het MER.

Het opstellen van een MER is gebonden aan specifieke procedurestappen. Deze vragen heel wat tijd, wat betekent dat de opmaak van het MER tijdig moet starten.

Binnen M-tech gebeurt het opstellen van een MER door een team van erkende deskundigen voor de verschillende disciplines. De MER-coördinator begeleidt het bedrijf en beheert het MER-proces.

Bijlage I van het MER-besluit bevat de categorieën van projecten (bijv. bedrijfsactiviteiten) waarvoor verplicht een MER moet worden opgesteld.

Bijlage II van het MER-besluit bevat de categorieën van projecten waarvoor een project-MER of een gemotiveerd verzoek tot MER-ontheffing moet worden opgesteld.

Bijlage III van het MER-besluit geeft de categorieën van projecten waarvoor een project-MER kan worden opgesteld, maar waarvoor de initiatiefnemer meestal zal opteren om de project-m.e.r.-screeningsprocedure te doorlopen. Daarbij dient een MER-screeningsnota te worden opgemaakt, nl. een document  waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke milieueffecten voor mens en milieu te verwachten zijn.

Onze expertise:

  • coördinatie en opstellen van een MER;
  • coördinatie en opstellen van een MER-ontheffing;
  • coördinatie en opstellen van een MER-screening;
  • coördinatie en opstellen van milieustudies (lucht, water, geluid, bodem, fauna en flora,…)