Natuurstudies voor bedrijven

Ook de studie van het effect op de natuur in de omgeving van uw bedrijf, kan zeer belangrijk zijn om een evenwichtige, uitvoerbare en rechtszekere vergunning te krijgen.
Als u een belangrijke investering plant, bepalen zij vooraf, via een quickscan, of de ligging nabij een natuurgebied gevolgen kan hebben voor  de vergunning of de vergunningsvoorwaarden.

Onze expertise in ecologische effectrapportage:

  • opmaak van een Passende Beoordeling/Natuurtoets voor uw milieuvergunning nabij Natura 2000/VEN-gebied;
  • milieueffectrapport: erkend deskundige voor discipline Fauna en Flora;
  • effectstudie windturbine (inventarisatie vogels/vleermuizen en bepaling maximum aantal slachtoffers, invloed geluid);
  • invloed van verzuring en vermesting door NOx, NH3 en SO2;
  • ecologisch en strategisch advies: quickscan.