Nieuws

Januari 2018:

"De invoering van de omgevingsvergunning maakt een einde aan de klassieke opdeling tussen milieu en ruimtelijke ordening. Beide domeinen wordt geïntegreerd in één omgevingsdomein. Weg met het hokjesdenken!  Bij de beoordeling van projecten komen  milieutechnische en ruimtelijke aspecten op een evenwaardige en geïntegreerde manier aan bod. Ook aan ruimtelijke ordening verwante domeinen, zoals mobiliteit en onroerend erfgoed, winnen aan belang bij de behandeling van vergunningsaanvragen.  Tegelijk vergt de toenemende complexiteit van de omgevingsregelgeving een grondige juridische deskundigheid.

M-tech speelt in op deze evolutie en in haar dagelijks streven naar excellente en volledige dienstverlening breidt zij daarom haar specialisatiedomeinen uit met gedegen juridische en ruimtelijke ordeningsexpertise.

Zo kunnen we onze klanten nog beter begeleiden bij de realisatie van hun projecten."

Michiel Boodts - senior consultant - M-Tech

 

Februari 2017:

Vanochtend is de omgevingsvergunning van start gegaan (23 februari 2017)!

De samenvoeging van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning (en de verkavelingsvergunning) tot de omgevingsvergunning zal zorgen voor een eenvoudigere en snellere vergunningverlening met een minimum aan lasten voor burgers en bedrijven, in functie van een beter investeringsklimaat. De nieuwe vergunningsprocedure wordt gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak, het oplossingsgerichte karakter én de keuze voor radicaal digitaal.

Voor meer informatie en het samenstellen en begeleiden van uw omgevingsvergunningsaanvragen kan u uiteraard bij M-tech terecht via paul.biesemans@m-tech.be of peter.de.bruyne@m-tech.be.

Meer algemene info is terug te vinden via www.omgevingsloket.be

 

Februari 2016:

Omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017 !

Op 23 februari 2016 is het uitvoeringsbesluit over de omgevingsvergunning gepubliceerd in een apart nummer van het Belgisch Staatsblad. De omgevingsvergunning zal in werking treden één jaar na deze publicatie, dus op donderdag 23 februari 2017.
Voluit betreft het: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit telt 799 artikels en 19 bijlagen; samen met de toelichting en de Franse vertaling gaat het om 700 pagina's tekst.
Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de bouw-, milieu- en verkavelingsvergunning en komt er één geïntegreerde procedure (1 aanvraag, 1 openbaar onderzoek, 1 adviesronde, 1 besluit en 1 bevoegde overheid voor de aspecten milieu en stedenbouw).
Een belangrijk digitaal platform wordt het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid (www.omgevingsloket.be).
De omgevingsvergunning zal een belangrijke hertekening van het vergunningenlandschap tot gevolg hebben. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

  • Er wordt voorzien in een specifieke omzettingsregeling voor de bestaande vergunningen;
  • Het Omgevingsvergunningendecreet en het uitvoeringsbesluit regelen enkel de procedures voor de omgevingsvergunning/melding, het Milieuvergunningendecreet en Vlarem I verdwijnen terwijl de VCRO gedeeltelijk zal blijven bestaan; ook  Vlarem II en Vlarem III blijven bestaan;
  • Wat de bevoegdheidsaanduiding betreft, wordt uitgegaan van een principiële bevoegdheid van de gemeente. Voor het bepalen van de bevoegde overheid zal men evenwel in de eerste plaats rekening moeten houden met de reeds vastgestelde lijsten met Vlaamse en provinciale projecten en voor de andere projecten met de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen/activiteiten, waarbij heel wat rubrieken “gedeclasseerd” worden;
  • De MER- en de VR-procedure zullen worden geïntegreerd in de vergunningsprocedure (en gaan de aanvraag bijgevolg niet vooraf);
  • De omgevingsvergunning zal in beginsel voor onbepaalde tijd gelden (geen beperking tot twintig jaar zoals bij de huidige milieuvergunning);
  • Een jurisdictioneel beroep m.b.t. de omgevingsvergunning zal steeds bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten worden ingesteld (en niet meer bij de Raad van State zoals nu het geval is voor milieuvergunningen).

De klok is dus aan het aftikken… maar M-tech is er klaar voor.

Voor meer informatie en de gevolgen voor uw bedrijfsactiviteiten kan u uiteraard bij ons terecht via paul.biesemans@m-tech.be of peter.de.bruyne@m-tech.be !

 

Maart 2015:

Vertaalslag CLP (gassen en gevaarlijke producten)

De publicatie van de Vlarem-trein 2013 heeft gezorgd voor ingrijpende wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving.
Vanaf 1 juni 2015 worden ook de indelingsrubrieken van bijlage 1 van Vlarem I voor de opslag van gassen en gevaarlijke stoffen grondig gewijzigd. Zo wordt aan de houders van een milieuvergunning - waarin opslag van gassen en gevaarlijke producten volgens de respectievelijke indelingsrubrieken 16 en 17 werden vergund - gevraagd om hun vergunde toestand om te zetten naar de toestand volgens de nieuwe indelingsrubrieken, rekening houdende met de gewijzigde manier van indeling van de producten binnen deze nieuwe rubrieken.
In de wetgeving wordt een overgangstermijn voorzien tot 1 december 2015. Binnen deze termijn dient de vergunninghouder deze “vertaalslag” zelf uit te voeren. De nieuwe vergunde situatie (vergunde opslag ingedeeld volgens de nieuwe rubrieken) dient op een document ter inzage gehouden te worden van de toezichthouder.
M-tech beschikt over de nodige competenties en ervaring inzake gevaarlijke stoffen en de indeling hiervan in Vlarem om deze vertaalslag op een vakkundige en correcte manier voor u uit te voeren.
Contacteer ons vrijblijvend via 011/22 32 40 of via info@m-tech.be voor verdere info en een offerte.