Wetgeving

MILIEU

VLAREM (vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) is de milieubijbel voor elke bedrijfsleider. Valt uw bedrijf onder de vergunningplicht, welke procedure moet u volgen, aan welke voorwaarden moet uw bedrijf voldoen, wie houdt toezicht hierop, enz.?

Onze experts volgen de snel evoluerende wetgeving op de voet. We brengen u onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving die specifiek voor uw bedrijf belangrijk zijn. Een grondige kennis van de wetgeving en een duidelijk inzicht in de interpretatie ervan zorgt er voor dat veel administratieve en milieutechnische of ruimtelijk/stedenbouwkundige problemen worden voorkomen.

Onze expertise:

  • vergunningsaanvragen en beroepen;
  • vergunningsprocedures;
  • interpretatie van wetteksten en wijzigingen in de wetgeving;
  • specialisatie in Vlarem-rubriek ‘Opslag gevaarlijke stoffen’.

RUIMTELIJKE ORDENING

De VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) en haar uitvoeringsbesluiten vormen het rechtskader van het ruimtelijk beleid. Wenst u te bouwen, verbouwen of een site te(her)ontwikkelen dan moet u een omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor stedenbouwkundige handelingen. Naast de toesting aan de wettelijke voorschriften, wordt elk project ook beoordeeld in het licht van de "goede ruimtelijke ordening". Onze experts ondersteunen en begeleiden u bij de opmaak van deze complexe en maatschappelijk gevoelige dossiers.